ประชุมหารือประเด็น “บทบาทของ อพวช.กับความร่วมมือของมหาวิทยาลัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล ผู้ช่วยคณบดีด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ เข้าร่วมประชุมหารือประเด็น “บทบาทของ อพวช.กับความร่วมมือของมหาวิทยาลัย” ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : ประชุมหารือประเด็น “บทบาทของ อพวช.กับความร่วมมือของมหาวิทยาลัย” – www.sci.rmutt.ac.th

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนกับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนาม ความร่วมมือด้านการวิจัย และการพัฒนาการเรียนการสอนกับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร 5 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ไบโอฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พรีมากรีน จำกัด บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด และ บริษัท ตำทะลวง จำกัด ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : พิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนกับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร – www.sci.rmutt.ac.th

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา แนวทางการปรับตัวการใช้ชีวิตในสถานประกอบการ ตลอดจนการเลือกหัวข้อสำหรับทำโครงงานสหกิจศึกษา รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล ผู้ช่วยคณบดีด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, อาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานสหกิจศึกษา, คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) และการใช้ชีวิตในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : shorturl.at/iAB13

การประชุมแนวทางสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาจากภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมแนวทางสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และนำเยี่ยมห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน ของคณะฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพดิ่มเติม : https://www.sci.rmutt.ac.th/mou-taokaenoi/

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานผู้ปฏิบัติการ CWIE

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล ผู้ช่วยคณบดี และคณะทำงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่น โดยมีคุณจิตรคุปต์ ทองขาม ตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด และ ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (ตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: https://www.sci.rmutt.ac.th/cwie/

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับคณะฯ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับคณะ โดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล ผู้ช่วยคณบดีรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และอาจารย์ประภาส ทองรัก หัวงานสหกิจศึกษา นำเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 2565-2568 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://www.sci.rmutt.ac.th/20220512meeting/

พิธีมอบโล่รางวัลชนะการประกวดด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลชนะการประกวดด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถาบันการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่น และประเภทผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการดีเด่น ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : พิธีมอบโล่รางวัลชนะการประกวดด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 – www.sci.rmutt.ac.th

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถาบันการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่น และประเภทผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการดีเด่น ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 – www.sci.rmutt.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานด้านสหกิจศึกษา (ปี 2564)

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.กิติพัฒน์ สินทิพย์ธรากุล นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติสหกิจศึกษาและหารือหัวข้อโจทย์จากสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา 1/2565 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting